Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

Organizatorzy konkursu

Konkurs powiatowy organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czułczycach.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

·        edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych,

·        zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,

·        rozszerzenie wiedzy o niepodległości wśród młodzieży z  możliwością  wykorzystania literatury przedmiotu zgromadzonej w bibliotece szkolnej,

·        pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,

·         wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,

·        podniesienie  świadomości narodowej i lokalnej,

·        pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny,

·        kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział
w wystawach prac pokonkursowych .

 

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.

Prace konkursowe

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu .
  2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
  3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat  zgodnie z tematem konkursu „100 lat Niepodległości”.
  4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
  5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
  6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

 imię i nazwisko, klasa.

 

Termin złożenia prac konkursowych

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.

Przebieg konkursu

  1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji Konkursowej przez organizatora.
  2. Komisja oceniać będzie:

·        zawartość merytoryczną,

·        zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

·        pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,

·        formę estetyczną pracy,

·        wykorzystanie różnych technik plastycznych.

3.Dla uczniów, którzy zdobędą I, II, III miejsce przewidziane są nagrody.

 4.Prace zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Go to top