Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła  II  w Czułczycach.

 

Cele konkursu

 

Celem Konkursu Historycznego „Niepodległa” jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej młodego pokolenia na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzn w okresie zaborów oraz kształtowania granic i ustroju Polski na progu niepodległości.

 

Inne, nie mniej ważne cele to:

-krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń,

-promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw,

- uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności,

- kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów, kultur,

- promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny,

- uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego,

- promocja edukacji historycznej dzieci i młodzieży,

- pogłębianie wiedzy na temat postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa, ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do naśladowania,

- zachęcanie uczniów do poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski oraz własnego regionu, miasta, powiatu; docierania do świadków historii i przez to lepsze zrozumienie wydarzeń, w których Oni uczestniczyli.

 

Zakres tematyczny konkursu

 

Konkurs obejmuje okres XIX i XX wieku, czyli czas walki Polaków o niepodległość oraz kształtowanie granic i ustroju Polski w pierwszych latach niepodległości.

 

Adresaci konkursu

Konkurs Historyczny „Polska – Nasza Niepodległa” jest konkursem o charakterze szkolnym. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII zainteresowanych historią Polski.

 

Zagadnienia

-rozbiory Polski,

-polskie powstania narodowe w XIX w.,

-I wojna światowa, oddziały polskie walczące w I wojnie światowej,

-życiorys i zasługi dla Polski: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego. 

 

Forma udziału uczniów w konkursie

Konkurs odbędzie się na terenie szkoły w dniu 30.10.2018 roku i będzie miał formę pisemnego testu.

Zgłoszenia udziału w konkursie proszę kierować bezpośrednio do nauczycielki historii do dnia 29.10.2018 roku.

 

Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, z zachowaniem zasad poufności i bez możliwości komunikowania się w trakcie jego rozwiązywania.

Czas rozwiązywania Testu wiedzy – 60 min,

Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.

Po zakończeniu rozwiązywania Testu członkowie Komisji Szkolnej zbierają testy od uczniów, a następnie je sprawdzają.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu szkolnych obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.

 

Zachęcamy  uczniów do wzięcia udziału w konkursie!!!

 

                                                                                    Organizatorzy

Go to top