Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

„Święty Jan Paweł II- Świętymi bądźcie”

pod patronatem Wójta Gminy Sawin i Proboszcza Parafii pw. Św. Rocha w Czułczycach

1. ORGANIZATORZY:

·        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach

·        Wójt Gminy Sawin

·        Proboszcz Parafii pw. Św. Rocha w Czułczycach

2. Cele konkursu:

- integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sawin,

- rozwijanie postaw koleżeńskich,

- popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II,

- pogłębianie znajomości życiorysu i nauczania Jana Pawła II oraz przesłania Jego pontyfikatu,

- kształtowanie postawy szacunku i uznania oraz pamięci o Ojcu Świętym bł. Janie Pawle II,

- pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II.

 

3. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

·        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV- VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Sawin.

·        Zasady zgłaszania uczestników:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów (Załącznik nr1) należy wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach

Czułczyce 71

22-107 Sawin

·        Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2015r.
 

4. Przebieg konkursu:

- konkurs zostanie przeprowadzony dnia 12 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach. Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana telefonicznie.

- konkurs będzie miał formę testu wiedzy,

- w trakcie rozwiązywania testu konkursowego uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych ani pomocy opiekuna,

- po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu werdykt jury nie podlega odwołaniu,

- zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania.

 

5. Zakres wiedzy:

-  Biografia Jana Pawła II

-  Encyklika „Redemptor Hominis”

 

6. Wykaz literatury obowiązującej uczestników:

- Biografia Jana Pawła II  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II

- Encyklika „Redemptor Hominis” dostępna na stronie http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html#

Regulamin zamieszczono na stronie internetowej szkoły: www.spczulczyce.sawin.pl


„Święty Jan Paweł II- Świętymi bądźcie”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Dane szkoły/ pełna nazwa/ adres/ numer telefonu

 

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela przygotowującego uczestników

 

Dane uczestnika konkursu

(imię, nazwisko, klasa)

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w
Gminnym konkursie wiedzy o Świętym Janie Pawle II
„Święty Jan Paweł II- Świętymi bądźcie”

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

…………………………………………………………………….

wGminnym konkursie wiedzy „Święty Jan Paweł II- Świętymi bądźcie”

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikację i przechowywanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr133, poz.883 z późn. zmianami).

 

 

                                  …………………………………………………..

                                      Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Go to top