Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

              

                                                       „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości!

Nie lękajcie się być świętymi!

 Uczyńcie  nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!

... święci nie przemijają, żyją świętymi i chcą świętości”.

 

Jan Paweł II

REGULAMIN GMINNEGO

 KONKURSU POETYCKIEGO

 „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄŹCIE”

pod patronatem Wójta Gminy Sawin i Proboszcza Parafii pw. św. Rocha w Czułczycach

1.ORGANIZATORZY:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach
  • Wójt Gminy Sawin
  • Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Rocha w Czułczycach

2.CELE KONKURSU:

·        Upamiętnienie Człowieka Wszechczasów Jana Pawła II.

·        Ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu moralnego dla współczesnego świata.

·        Przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzież  nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące fundamentalnych  wartości : miłości, współpracy, dialogu oraz zachęt do osobistego rozwoju. Uwrażliwić młodych ludzi na dobro.

·        Kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka oraz wierności własnym przekonaniom, pobudzanie do zaangażowania na rzecz drugiego człowieka.

·        Rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości.

·        Integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II.

3.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.      Konkurs adresowany  jest do uczniów szkół podstawowych  klas IV-VI.

2.      Prace poetyckie - wiersze powinny być przekazane do organizatorów w  formie papierowej (wydrukowane na formacie A4) oraz wersji elektronicznej (plik Worda).

3.      Prace powinny być indywidualne i  napisane samodzielnie.

4.      Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz wierszy, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nagradzane. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.

5.      Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

              a. Imię i nazwisko autora pracy.

              b. Nazwa, adres i numer telefonu szkoły.

              c. Klasa i wiek uczestnika.

              d. Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna ucznia.

              e. Oświadczenie odpisane przez rodzica \ opiekuna.

6.      Organizator powoła komisję konkursową, która oceni zgłoszone wiersze. Komisji

przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim uregulowane.

7.      Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wartość merytoryczną pracy,walory twórcze, bogactwo języka i środków poetyckich, oryginalność wiersza i jego budowy.

8.      Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w maju 2015r.

9.      Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 12 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.

10.  O dokładnej  godzinie rozpoczęcia uroczystości  laureaci  zostaną  powiadomieni telefonicznie.

11.  Zwycięzcy (I, II, III miejsce, wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

12.  Prace konkursowe prosimy przesyłać do dnia 24 kwietnia 2015r. na adres :

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach

Czułczyce 71

22 – 107 Sawin

z dopiskiem Gminny konkurs poetycki „Święty Jan Paweł II– Świętymi Bądźcie”.

4. KONTAKT:

Szczegółowych informacji udzielają: Elżbieta Mędykowska – Chrząstek, Dorota Gmitruk.

Regulamin zamieszczono na stronie internetowej szkoły: www.spczulczyce.sawin.pl

 

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Załącznik nr 1

 

Formularz zgłoszeniowy Gminnego konkursu poetyckiego

„Święty Jan Paweł II– Świętymi Bądźcie”

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

..................................................................................................................................................

 

Wiek..............................                                                                 Klasa.................................

 

Pełna nazwa szkoły (nazwa, numer, adres e-mail, nr telefonu)...................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Nazwisko i imię opiekuna ............................................................................................................

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Gminnym konkursie poetyckim

„Święty Jan Paweł II– Świętymi Bądźcie”

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

..........................................................................................................

w Gminnym konkursie poetyckim

„Święty Jan Paweł II– Świętymi Bądźcie”

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu

 i wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikację i  przechowywanie  danych osobowych dziecka  przez Organizatora konkursu  (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr133, poz. 883 z późn. zmianami)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie pracy w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

...............................................................................................................

Data i podpis

rodzica/opiekuna prawnego

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Go to top